Twitter 256x256 pixel icon fb small

Enkele malen per schooljaar krij­gen de leerlingen een portfolio, waarin wordt aangegeven hoe de vorderingen van de leerling in het voor­gaande tri­mes­ter zijn geweest. Het bevat o.a. uitslagen van toets gegevens, werk van leerlingen en beoordelingen van de leerkracht. Het portfolio wordt niet aan de leerling mee naar huis gege­ven, maar aan de ou­ders overhandigd op een contactavond (welke dus ook drie maal per schooljaar plaats­vindt). Op deze avonden kunnen de ou­ders het werk van hun kind bekijken en hierover met de leerkracht praten. Bij de eerste twee contactavonden per schooljaar werken we met 10-minutengesprekjes. Alle ouders krijgen een uitnodi­ging, waarbij we rekening houden met broertjes en zusjes op school. Bij de laatste contactavond werken we met een inloopavond. De school is dan een deel van de avond open. Ouders kunnen binnenlopen, het werk van hun kind bekijken en krijgen het portfolio mee. De rest van de avond wordt besteed aan gesprekken tussen leerkracht en ouders op initiatief van de leerkracht of van de ouders.

In de portfolio zult u geen cijfers aantreffen. Wij hebben er bewust voor gekozen geen cijferbeoordeling te geven. Cijfers wekken de indruk, dat het gaat om een objectieve beoordeling, terwijl wij er ons van bewust zijn, dat de beoordeling in het portfolio een beoordeling door de leerkracht is en dus per definitie subjectief. De leer­kracht geeft in het portfolio zijn/haar mening over de leerling. Het is dan ook altijd mogelijk, dat ouder en leerkracht verschillen van mening over de prestaties van de leerling. Cijfers nodigen er toe uit om wiskundig behandeld te worden (het berekenen van gemiddelden bijvoorbeeld). Dit is naar onze mening geheel fout, juist omdat het gaat om subjectieve beoordelingen. In het portfolio worden de verschillende onder­delen beoordeeld met de kwalificaties goed, ruim voldoende, voldoende, matig of onvoldoende. Tevens is er op meerdere plaatsen ruimte voor opmerkingen.

 

   

06-Yes Kinderopvang

 

 

 

LOGO-De Verkenners-02

 

     

Stichting Bram Ridderkerk02

   

Botter

 

DESIGN_BY