Medezeggenschapsraad

In 2006 is de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) in werking getreden. Alle bevoegdheden van de MR en haar geledingen zijn vastgelegd in artikel 10 t/m 16 van de WMS. Iedere school heeft een MR. Deze bestaat uit personeelsleden en ouders. 

Op De Botter bestaat de MR uit drie door de ouders gekozen ouders van de leerlingen en drie door het onderwijsteam gekozen leerkrachten. Uit onze MR vindt een afvaardiging plaats naar de gezamenlijke medezeggenschapsraad van OZHW (GMR). Daar worden zaken besproken, in onderling overleg met alle medezeggenschaps­raden van de basisscholen binnen het bestuur, die schooloverstijgend of van gezamenlijk belang zijn.

De MR kan alle zaken bespreken, in de ruimste zin van het woord, die met de school te maken hebben. Tevens kan zij voorstellen doen aan het Bevoegd Gezag (= het bestuur), dat wordt vertegenwoordigd door onze eigen directeur.

De MR komt vijf maal per schooljaar bij elkaar. De MR-vergaderingen zijn openbare vergaderingen en kunnen dus door ouders of verzorgers van leerlingen van de school worden bezocht.

De MR tracht een afspiegeling te bewerkstelligen van de wensen/meningen van de ouders of verzorgers van de leerlingen. De MR is er dan ook voor u en in het belang van uw kind(eren). De MR is te bereiken via info.mrdebotter@gmail.com.

Enkele taken van de MR zijn:
  • bevordering van de openheid, openbaarheid en het overleg binnen de school.
  • bevordering dat ieders levensovertuiging, politieke visie, culturele achtergrond, sek­suele geaardheid etc. wordt gerespecteerd.
  • het adviseren en/of instemmen met voorstellen van het Bevoegd Gezag, zoals bij­voorbeeld formatieplan, activiteitenplan, vakantieroosters, besteding budgetten.
  • advisering bij wijziging leermiddelen etc.
Image
Image
Image
Image
Image

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.