Medezeggenschapsraad

In 1995 is de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) in werking getreden. Deze wet regelt de medezeggenschap van ouders en personeel ten aanzien van het bestuur van de school. Vertegenwoordigers van deze twee geledingen hebben zitting in onze medezeggenschapsraad (M.R.).

Op de Botter bestaat de M.R. uit 3 door de ouders gekozen ouders van de leerlingen en 3 door het onderwijsteam gekozen leerkrachten. Uit onze M.R. vindt een afvaardiging plaats naar de gezamenlijke medezeggenschapsraad (G.M.R.). Daar worden zaken besproken, in onderling overleg met alle medezeggenschaps­raden van de basisscholen binnen het bestuur, die schooloverstijgend of van gezamenlijk belang zijn.

De M.R. kan alle zaken bespreken, in de ruimste zin van het woord, die met de school te maken hebben. Tevens kan zij voorstellen doen aan het Bevoegd Gezag (= het bestuur), dat wordt vertegenwoordigd door onze eigen directeur.

Conform de W.M.O. wordt de M.R. tenminste tweemaal per jaar in de gelegenheid gesteld om de algemene gang van zaken binnen de school te bespreken met het Bevoegd Gezag. In de praktijk geschiedt dit voor de M.R. en de G.M.R. meestal ca. 6 maal per schooljaar. De M.R.-vergaderingen zijn openbare vergaderingen en kunnen dus door ouders of verzorgers van leerlingen van de school worden bezocht.

De M.R. tracht een afspiegeling te bewerkstelligen van de wensen/meningen van de ouders of verzorgers van de leerlingen. De M.R. is er dan ook voor u en in het belang van uw kind(eren). De M.R. is te bereiken via info.mrdebotter@gmail.com

Enkele taken van de M.R. zijn:
  • bevordering van de openheid, openbaarheid en het overleg binnen de school.
  • bevordering dat ieders levensovertuiging, politieke visie, culturele achtergrond, sek­suele geaardheid etc. wordt gerespecteerd.
  • het adviseren en/of instemmen met voorstellen van het Bevoegd Gezag, zoals bij­voorbeeld formatieplan, activiteitenplan, vakantieroosters, besteding budgetten.
  • advisering bij wijziging leermiddelen etc.
Image
Image
Image
Image
Image