Verzuim en verlof aanvragen

Als u verlof voor uw zoon/dochter wilt aanvragen dan moet u hiervoor een formulier invullen. Dit formulier is te verkrijgen bij de leerkracht. De directie zal de aanvraag vervolgens in behandeling nemen.


Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft de verlofregeling vorig jaar aangescherpt. De passage uit de Staatscourant plaatsen wij ook hier. U zult lezen dat er bewijsstukken overlegd moeten worden. Wat verder verandert is dat bij overtreding van de artikelen door de school het bestuur opdraait voor de boete die max. € 1000,= per overtreding kan bedragen tot € 100.000,= per schooljaar. Het moge duidelijk zijn dat de school deze regels zal moeten opvolgen. Op voorhand vragen wij u dan ook om de bewijsmaterialen te verzamelen in die gevallen waar dat van toepassing is.


Besluit:

Artikel 1. Specifieke aard van het beroep
Op grond van artikel 11, onder f, en 13a, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 (Leerplichtwet) is om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan vanwege het specifieke beroep van één van de ouders, éénmaal vrijstelling van geregeld schoolbezoek mogelijk voor ten hoogste tien dagen per schooljaar. Dit verlof kan geen betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het jaar. Voor een kwalificatieplichtige jongere kan slechts verlof worden verleend voor een evenredig deel van het aantal dagen dat deze verplicht is onderwijs te volgen. Het hoofd van de school of instelling kan hiervoor verlof verlenen.

Bij het begrip ‘specifieke aard van het beroep’ bedoeld in artikel 11, onderdeel f, van de Leerplichtwet dient voornamelijk te worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs te voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.

Artikel 2. Andere gewichtige omstandigheden
Op grond van artikel 11, onderdeel g, en artikel 14 van de Leerplichtwet zijn in bepaalde situaties bijzondere vormen van verlof toegestaan voor maximaal tien dagen per schooljaar. Het gaat hier om zogenaamde ‘andere gewichtige omstandigheden’. Dit zijn omstandigheden die niet eerder in de limitatieve opsomming van artikel 11 van de Leerplichtwet zijn genoemd en die veelal buiten de wil of invloedsfeer van de ouders of leerling zijn gelegen. Het hoofd van de school of instelling kan verlof verlenen voor afwezigheid als gevolg van een dergelijke andere gewichtige omstandigheid.

In de hierna te noemen gevallen kan, zolang het totaal aan een jongere te verlenen verlof het aantal van 10 verlofdagen in een schooljaar niet te boven gaat, verlof worden gegeven voor de hierna genoemde periode:

 • Voor verhuizing: maximaal 1 schooldag; voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
 • maximaal 2 schooldagen voor het bijwonen van het huwelijk van bloed - of aanverwant tot en met de 3e graad indien er ver gereisd moet worden, anders maximaal 1 dag;
 • Een huwelijk van bloed - of aanverwant in het buitenland maximaal 5 schooldagen. Soort bewijs: trouwkaart (indien twijfelachtig kopie trouwakte;
 • Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: maximaal 10 dagen. Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt; bij overlijden van bloed- of aanverwant:
  • In de 1e graad maximaal 5 schooldagen;
  • In de 2e graad maximaal 2 schooldagen;
  • In de 3e en de 4e graad maximaal 1 schooldag;
  • In het buitenland: 1e t/m 4e graad maximaal 5 schooldagen.
   Soort bewijs: rouwkaart (indien twijfelachtig akte van overlijden)
 • bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 1⁄2, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal 1 schooldag;
 • voor andere naar het oordeel van het hoofd van de school/instelling gewichtige omstandigheden: maximaal 10 dagen.
Daarbij geldt het volgende:
 • Verlofaanvragen dienen schriftelijk en binnen een redelijke termijn bij het hoofd van de school/instelling te worden ingediend. Indien de aanvraag niet binnen een redelijke termijn is ingediend, moet door de aanvrager worden beargumenteerd waarom dit niet is gebeurd;
 • er kunnen voorwaarden gesteld worden aan het toekennen van verlof, bijvoorbeeld het achteraf tonen van bepaalde bescheiden;
 • de toestemming of afwijzing moet schriftelijk worden vastgelegd en in geval van afwijzing goed worden gemotiveerd door het hoofd van de school/instelling;
 • verlof moet altijd zo kort mogelijk worden gehouden; alle aanvragen dienen, voor zover in redelijkerwijze mogelijk, te worden vergezeld van bewijsmiddelen;
 • verlof vanwege gewichtige omstandigheden kan ook worden toegekend in de eerste twee weken na de zomervakantie, hier moet echter terughoudend mee worden omgegaan. In de volgende gevallen wordt in ieder geval geen extra verlof gegeven:
  • Familiebezoek in het buitenland; goedkope tickets in het laagseizoen; omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;
  • vakantiespreiding;
  • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
  • eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte;
  • samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan;
  • kroonjaren;
  • sabbatical;
  • wereldreis/verre reis.
Artikel 3. Inwerkingtreding
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 juli 2012. Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart.
Image
Image
Image
Image
Image

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.