Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Elke basisschool en middelbare school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR vertegenwoordigt de personeelsleden, ouders en leerlingen op school en heeft een belangrijke taak om met de schoolleiding mee te denken over het beleid voor de schoolorganisatie.

Leden van de MR worden gekozen door en uit het midden van de personeelsleden en ouders van de school. Op De Botter bestaat de MR uit drie personeelsleden en drie ouders.

Uit onze MR vindt een afvaardiging plaats naar de gezamenlijke medezeggenschapsraad van OZHW (GMR). Daar worden zaken besproken, in onderling overleg met alle medezeggenschaps­raden van de basisscholen binnen het bestuur, die schooloverstijgend of van gezamenlijk belang zijn.

De MR kan alle zaken bespreken, in de ruimste zin van het woord, die met de school te maken hebben. Tevens kan zij voorstellen doen aan het Bevoegd Gezag (= het bestuur), dat wordt vertegenwoordigd door onze eigen directeur.

De MR komt vijf maal per schooljaar bij elkaar. De MR-vergaderingen zijn openbare vergaderingen en kunnen dus door ouders of verzorgers van leerlingen van de school worden bezocht.

De MR tracht een afspiegeling te bewerkstelligen van de wensen/meningen van de ouders of verzorgers van de leerlingen. De MR is er dan ook voor u en in het belang van uw kind(eren). De MR is te bereiken via info.mrdebotter@gmail.com.

Scroll naar boven