Samenwerkingsverband RIBA

Samenwerkingsverband RIBA

Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de wet Passend onderwijs van kracht geworden. Passend onderwijs betekent dat ieder kind het onderwijs en de ondersteuning krijgt die het nodig heeft. De onderwijsbehoefte van een kind staat centraal.

Dit betekent het volgende:
o Scholen in de regio gaan samenwerken om alle kinderen het beste onderwijsplan te bieden; o Op school wordt gekeken wat een kind wel kan, het liefst in het reguliere onderwijs;
o Het speciaal onderwijs blijft gewoon bestaan, voor kinderen die het echt nodig hebben

School heeft zorgplicht

In de nieuwe situatie melden de ouders hun kind aan bij de school die hun voorkeur heeft. De school moet een zo passend mogelijk onderwijsaanbod op de eigen school bieden. Kan de school dit niet, dan zal de school een andere reguliere school of een speciale school in de regio moeten regelen. De school heeft hierbij zorgplicht. De school regelt, indien noodzakelijk, de extra ondersteuning in de groep of op een plek op een andere school of de plaatsing in het speciaal onderwijs. Ouders hoeven dus niet meer zelf een ingewikkelde indicatieprocedure te doorlopen. Het accent verschuift van beperkingen van kinderen naar wat kinderen daadwerkelijk nodig hebben. De onderwijsbehoefte is vanaf nu uitgangspunt.

Schoolondersteuningsprofiel

De school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Hierin geeft de school aan welke onderwijsondersteuning ze kinderen kunnen bieden. Naast de basisondersteuning dienen scholen aan te geven in welke specialistische ondersteuning zij kinderen kunnen helpen. Zo is de ene school in het samenwerkingsverband specialist op het gebied van dyslexie en dyscalculie, terwijl een andere school weer meer kan betekenen op het gebied van autisme of gedragsproblemen. Leraren zijn opgeleid om met verschillende ondersteuning in de groep om te kunnen gaan. Daardoor krijgen kinderen zoveel mogelijk ondersteuning in hun eigen groep in plaats van buiten de groep

Samenwerkingsverband RiBA

Wanneer de school waar een kind is aangemeld niet zelf de benodigde ondersteuning kan geven, dan is het de verantwoordelijkheid van de school een andere school te vinden die wel een passend aanbod kan doen. De school doet dit niet alleen, maar krijgt hierbij ondersteuning van het samenwerkingsverband RiBA.

In het SchoolOndersteuningstTeam, waarin de ouders, de school en een orthopedagoog zitting hebben wordt gezocht naar de goede ondersteuning. Wordt er binnen het ondersteuningsteam geen goede oplossing gevonden, dan kan een beroep gedaan worden op een trajectbegeleider. Deze begeleider heeft de opdracht een passende oplossing te vinden voor kind, ouders en school. Er wordt dan een HIA (handelingsgericht integraal arrangeren) bijeenkomst georganiseerd. Dit alles betekent dat scholen nauw moeten samenwerken in hun regio.

Om deze samenwerking te realiseren is het samenwerkingsverband gevormd. In Nederland zijn 75 samenwerkingsverbanden. Onze school valt binnen het samenwerkingsverband RiBA. Dit omvat alle scholen in Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard (Rhoon en Poortugaal). Doel van het samenwerkingsverband is het bieden van passend onderwijs voor alle kinderen die in deze regio naar het basisonderwijs gaan. Meer informatie kunt u vinden op www.swv-riba.nl of lees de folder van het samenwerkingsverband.

Schoolondersteuningsplan

Het samenwerkingsverband RiBA heeft een ondersteuningsplan samengesteld. Daarin staat aangegeven, waarin op welk niveau basisondersteuning kan worden aangeboden. Daarnaast geeft het plan aan hoe de scholen met elkaar een samenhangend geheel van ondersteuning hebben gecreëerd, hoe de beschikbare geldmiddelen worden verdeeld, hoe verwijzing naar het speciaal onderwijs plaatsvindt en hoe ouders worden geïnformeerd. Elke school binnen het samenwerkingsverband heeft ook een schoolondersteuningsplan (SOP) opgesteld. Daarin staat beschreven welke basisondersteuning de school kan bieden. Het SOP van de Botter is op te vragen via karin.jasper@ozhw.nl

Meer informatie

Samenwerkingsverband RiBA
Kastanjelaan 18H
2982 CM Ridderkerk

Telefoon: 085 – 750 10 70
E-mail: info@swv-riba.nl
Website: www.swv-riba.nl

Scroll naar boven