Samenwerkingsverband RIBA

Vanaf het schooljaar 2014/2015 is de wet Passend onderwijs van kracht. Het samenwerkingsverband RiBA is hierin een heel belangrijk orgaan. Hieronder staat beschreven wat de wet op Passend onderwijs inhoudt voor u en de school en wat de rol van het samenwerkingsverband is.

Passend onderwijs
Per 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Wat is Passend Onderwijs? Passend Onderwijs betekent dat ieder kind het onderwijs en de ondersteuning krijgt wat het nodig heeft. De onderwijsbehoefte van een kind staat centraal. Dat betekent het volgende:
  • Scholen in de regio gaan samenwerken om alle kinderen de beste onderwijsplek te bieden;
  • Op school wordt gekeken wat een kind wel kan, het liefst in het reguliere onderwijs;
  • Het speciaal onderwijs blijft gewoon bestaan, voor kinderen die het echt nodig hebben.
School heeft zorgplicht
In de nieuwe situatie melden de ouders hun kind aan bij de school die hun voorkeur heeft. De school moet een zo passend mogelijk onderwijsaanbod op de eigen school bieden. Kan de school dit niet, dan zal de school een andere reguliere school of een speciale school in de regio moeten regelen. De school heeft hierbij zorgplicht.
De school regelt, indien noodzakelijk, de extra ondersteuning in de groep of op een plek op een andere school of de plaatsing in het speciaal onderwijs. Ouders hoeven dus niet meer zelf een ingewikkelde indicatieprocedure te doorlopen.
Het accent verschuift van beperkingen van kinderen naar wat kinderen daadwerkelijk nodig hebben. De onderwijsbehoefte is vanaf nu uitgangspunt.

Schoolondersteuningsprofiel
Wat mag je van de school verwachten als ouders? De school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Hierin geeft de school aan welke onderwijsondersteuning ze kinderen kunnen bieden. Naast de basisondersteuning dienen scholen aan te geven in welke specialistische ondersteuning zij kinderen kunnen helpen. Zo is de ene school in het samenwerkingsverband specialist op het gebied van dyslexie en dyscalculie, terwijl een andere school weer meer kan betekenen op het gebied van autisme of gedragsproblemen. Leraren zijn opgeleid om met verschillende ondersteuning in de groep om te kunnen gaan. Daardoor krijgen kinderen zoveel mogelijk ondersteuning in hun eigen groep i.p.v. buiten de groep.

Medezeggenschapsraad en passend onderwijs
De MR heeft adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel van de school. Daarnaast kan de MR de directie van de school voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met wensen van ouders en leraren over de ondersteuning in het samenwerkingsverband. De directie van de school kan de wensen dan weer bespreekbaar maken, tijdens de reguliere overleggen met het samenwerkingsverband.

Samenwerkingsverband RiBA
Kinderen groeien op met vallen en opstaan, ook onder schooltijd. Met de hulp van ouders en leerkrachten zullen de meeste kinderen de basisschool goed doorlopen en een leuke en leerzame schooltijd meemaken. Ieder kind is echter anders en heeft andere kwaliteiten en mogelijkheden. Daardoor hebben sommige kinderen extra aandacht nodig op de basisschool. Meer individuele begeleiding of een speciale voorziening kan dan uitkomst bieden. Het ‘Samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA’ kan deze behoefte aan extra ondersteuning samen met de basisschool oppakken. Zo kunnen er extra middelen ter beschikking worden gesteld en deskundigen worden ingeschakeld. RiBA werkt onder meer met kinderpsychologen en gespecialiseerde leerkrachten die we ambulant ondersteuners noemen. Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA biedt deze ondersteuning aan in Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard. Als u wilt onderzoeken of het samenwerkingsverband ook ondersteuning kan bieden aan uw kind, dan kunt u hierover meer informatie vinden op www.swv-riba.nl of lees de folder van het samenwerkingsverband. Mocht u van mening zijn dat het samenwerkingsverband kan helpen, neem dan contact op hierover met de leerkracht van uw kind.

Ondersteuningsplan
Het samenwerkingsverband RiBA heeft een ondersteuningsplan samengesteld. Daarin staat aangegeven, waarin op welk niveau basisondersteuning kan bieden aan kinderen. Daarnaast geeft het plan aan hoe de scholen met elkaar een samenhangend geheel van ondersteuning hebben gecreëerd, hoe de beschikbare geldmiddelen worden verdeeld, hoe verwijzing naar het speciaal onderwijs plaats vindt en hoe ouders worden geïnformeerd. Iedere school binnen het samenwerkingsverband heeft ook een schoolondersteuningsplan (SOP) opgesteld. Daarin staat beschreven welke basisondersteuning de school kan bieden. Het SOP van de Botter is op te vragen via karin.jasper@ozhw.nl

Ondersteuningsplanraad (OPR)

De OndersteuningsPlanRaad is een speciale medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. Deze raad heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan. In de OPR zitten evenveel ouders als leraren. De leden zijn afgevaardigd door de MR- en van de scholen.

Vragen en informatie
Met de komst van passend onderwijs zal het één en ander wijzigen in “onderwijsland”. Achter de schermen wordt hard gewerkt om de overgang naar de nieuwe situatie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Eenmaal per drie maanden ontvangt u hierover een Nieuwsbrief. Mocht u vragen hebben, kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. U kunt ook contact opnemen met het samenwerkingsverband.

Meer informatie

Samenwerkingsverband RiBA
Kastanjelaan 18H
2982 CM Ridderkerk

Telefoon: 085 - 750 10 70
E-mail: info@swv-riba.nl
Website: www.swv-riba.nl
Image
Image
Image
Image
Image

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.